Regulamin sprzedaży usług medycznych on-line

 • I Postanowienia wstępne
 1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), tworzy się regulamin sprzedaży usług medycznych on-line (zwany w dalszej części „Regulaminem”) nabywanych za pośrednictwem serwisu internetowego 1DayClinic.pl
 2. Właścicielem serwisu internetowego 1DayClinic.pl („serwis internetowy”) jest „Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Etermed” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-822 przy ul. Żabi Kruk 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ pod nr KRS 0000126348; NIP: 583-27-08-120; REGON: 192471992 („Spółka”).
 3. Sprzedawcą Usług medycznych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Spółka.
 4. Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego lub nabywający Usługi za pośrednictwem serwisu internetowego („Użytkownik”), przy czym warunkiem zakupu Usługi za pośrednictwem serwisu internetowego jest posiadanie przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Wszelkie prawa autorskie do elementów serwisu internetowego przysługują Spółce lub podmiotom względem, których Spółce przysługuje prawo do korzystania z nich na odrębnych zasadach. Kopiowanie elementów serwisu internetowego lub ich wykorzystywanie w sposób wprost nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie jest zakazane
 • II Oferowane Usługi
 1. Spółka umożliwia nabycie usług medycznych za pośrednictwem serwisu internetowego przy wykorzystaniu sieci Internet w postaci konsultacji specjalistycznych kwalifikujących bądź nie do zabiegu / operacji medycznej (dalej jako usługa medyczna lub Usługa). Konsultacja ta nie jest równoznaczna i nie gwarantuje odbycia zabiegu/operacji medycznej.
 2. Spółka umożliwia Użytkownikom zakup usług medycznych oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem serwisu internetowego, przy czym za pośrednictwem serwisu internetowego możliwe jest jedynie nabywanie tych usług, które są w serwisie wskazane jako usługi dostępne w momencie składania zamówienia.
 3. Wszelkie informacje dotyczące Usług, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w treści serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
 • III Warunki zawierania umowy nabycia Usługi
 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów nabycia Usługi odbywa się za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcjonalności serwisu internetowego.
 2. Złożenie zamówienia Usługi wymaga podania przez Użytkownika:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu (ulica, miasto, kod pocztowy),
  3. adresu email,
  4. NIP (opcjonalnie)
  5. numeru telefonu kontaktowego,
  6. imienia, nazwiska, PESELU, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego osoby, która będzie konsumowała daną Usługę
 3. Użytkownik składając zamówienie wybiera rodzaj Usługi oraz ilość.
 4. W przypadku niektórych Usług wymagane może być dokonanie rejestracji telefonicznej pod podanym w serwisie internetowym numerem telefonu, podczas której ustalona zostanie lokalizacja wykonania Usługi.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego Użytkownik otrzymuje informację zwrotną za pośrednictwem poczty e-mail. Zamówienia wymagające rejestracji telefonicznej potwierdzane będą najpierw telefonicznie potem emailowo.
 6. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu e-mail. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Spółką odbywać się będzie przy użyciu podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
 7. Za moment zawarcia umowy pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, przyjmuje się dzień spełnienia łącznie poniższych warunków:

1)     przy zamówieniach Usługi z płatnością na miejscu, bezpośrednio przed wykonaniem Usługi:

 1. złożenie zamówienia na Usługę, zgodnie z pkt 2 i 3 powyżej,
 2. potwierdzenie przyjęcia zamówienia wiadomością e-mail wysłaną przez Spółkę na adres Użytkownika podany w profilu Użytkownika.

2)     przy zamówienia Usługi z wcześniejszą formą płatności:

 1. złożenie zamówienia na Usługę zgodnie z pkt 2 i 3 powyżej,
 2. potwierdzenie przyjęcia zamówienia wiadomością e-mail wysłaną przez Spółkę na adres Użytkownika podany przez Użytkownika lub podczas rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem.
 3. opłacenie zamówienia rozumiane, jako zaksięgowanie środków na rachunku Spółki lub otrzymanie przez Spółkę potwierdzenia o pozytywnym zakończeniu transakcji w przypadku Elektronicznych Systemów Transakcyjnych.
 4. Zamówienia nieopłacone w ciągu 2 dni, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia rozumianego, jako wybór Usługi zostaną automatycznie anulowane. Za zamówienie opłacone uważa się zamówienie odnośnie, którego cena za Usługę lub Usługi wpłynęła w całości na rachunek Spółki.
 5. Przekazanie płatności z tytułu nabycie Usługi jest możliwe wyłącznie za pomocą form płatności dostępnych w serwisie internetowym w chwili składania zamówienia.
 6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 7. W celu otrzymania faktury VAT za zakupiony w Spółce Usługi, Użytkownik powinien wypełnić dostępny w serwisie internetowym formularz z danymi podmiotu niezbędnymi do wystawienia faktury. Użytkownik wyraża na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 • IV Warunki realizacji Usługi
 1. Jeżeli w opisie danej Usługi lub podczas jej potwierdzania mailowego lub telefonicznego Użytkownik zostanie poinformowany o szczególnym sposobie przygotowania się do określonej Usługi, warunkiem wykonania Usługi jest odpowiednie przygotowanie się przez Użytkownika.
 2. Usługi zakupione za pośrednictwem serwisu internetowego realizowane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Brak stawiennictwa Użytkownika w miejscu i terminie świadczenia zakupionej Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi.
 4. Jeżeli przy zakupie danej Usługi Użytkownik został poinformowany, że może z niej skorzystać w określonym terminie, to brak stawiennictwa Użytkownika w najpóźniejszym wskazanym terminie świadczenia zakupionej Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, zwalnia Spółkę z obowiązku świadczenia Usługi i nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi.
 5. W szczególnych przypadkach Spółka może skontaktować się z Użytkownikiem celem przełożenia terminu lub miejsca świadczenia Usługi. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Użytkownika. W przypadku braku zgody, Spółka zwraca Użytkownikowi zapłacone za Usługę wynagrodzenie.
 • V Ceny Usług
 1. Wszystkie ceny Usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto z tym, że Spółka informuje, iż wykonywana usługa służy ściśle celom zdrowotnym (takim jak ratowanie, poprawa, zachowanie zdrowia) i jako taka jest usługą medyczną zwolnioną z podatku VAT
 2. Cena podana w serwisie internetowym przy każdej Usłudze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 3.  Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego, wprowadzania nowych Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.
 • VI Prawo odstąpienia od umowy

Z uwagi na wyłączenie zawarte w treści art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy przewidziane przepisami w/w ustawy.

 • VII Reklamacje
 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą:
  1. Elektroniczną na adres e-mail: [email protected];
  2. Pisemnie na adres Spółki
 2. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego zamówienia.
 4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Spółka informuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 • VIII Zastrzeżenia

Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dystrybucji Usług za pośrednictwem serwisu internetowego celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względu na ich czasową niedostępność.

 • IX Dane osobowe
 1. Z chwilą złożenia zamówienia Usługi dane osobowe Użytkownika oraz osoby, która daną usługę będzie konsumowała (osoba zarejestrowana) umieszczane są w bazie danych osobowych Spółki. Dane są przetwarzane w celu realizacji Usługi, transakcji nabycia Usługi i marketingu usług i towarów własnych Spółki.
 2. W procesie dokonywania zamówienia, Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji.
 3. Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu GSM, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 4. Administratorem danych osobowych jest Spółka.
 5. Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia, a także złożenia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle w zakresie dozwolonym ustawą.
 6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.
 7. Spółka przetwarza dane osobowe osoby, która daną usługę będzie konsumowała (osoba zarejestrowana), innej niż Użytkownik, na podstawie przepisów prawa wymagających od Spółki umożliwienia rejestracji świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w szczególności na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • X Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
 2. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego Regulaminu, zabronione dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wedle wiedzy Spółki nie istnieją żadne szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z serwisu internetowego.
 4. Minimalne wymagania techniczne konieczne do korzystania z serwisu internetowego to: komputer PC, system operacyjny co najmniej Windows XP, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox co najmniej w wersji 40.

Spółka może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Spółki, a także zmianami w strukturze lub w treści serwisu Sklepu Internetowego lub oferty Spółki. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach serwisu internetowego i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach serwisu internetowego, z powiadomieniem o treści zmian..

 1. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację zawartych umów.
 2. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby będącej właścicielem danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
 3. Żądanie, o którym mowa w ust. 7 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Spółki. Spółka bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych.