Regulamin sprzedaży usług medycznych on-line

I Postanowienia wstępne

 1. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., tworzy się regulamin sprzedaży usług medycznych on-line (zwany w dalszej części „Regulaminem”) nabywanych za pośrednictwem serwisu internetowego 1dayclinic.pl
 2. Właścicielem serwisu internetowego 1dayclinic.pl („serwis internetowy”) jest „Szpital ETERMED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 80-822 przy ul. Żabi Kruk 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ pod nr KRS 0000845220; NIP: 5833399158; REGON: 386257518 („Spółka”).
 3. Sprzedawcą Usług za pośrednictwem serwisu internetowego jest Spółka.
 4. Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego lub nabywający Usługi za pośrednictwem serwisu internetowego („Użytkownik”), przy czym warunkiem zakupu Usługi za pośrednictwem serwisu internetowego jest posiadanie przez Użytkownika pełnej zdolności do czynności prawnych
 5. Wszelkie prawa autorskie do elementów serwisu internetowego przysługują Spółce lub podmiotom względem, których Spółce przysługuje prawo do korzystania z nich na odrębnych zasadach. Kopiowanie elementów serwisu internetowego lub ich wykorzystywanie w sposób wprost nieprzewidziany w niniejszym Regulaminie jest zakazane

II Oferowane Usługi

 1. Spółka umożliwia nabycie Usług za pośrednictwem serwisu internetowego przy wykorzystaniu sieci Internet, przy czym realizacja zakupionych usług następuje w lokalizacjach proponowanych na stronie.
 2. Spółka umożliwia wniesienie opłaty za wykonanie Usług, które w serwisie internetowym wskazane są jako dostępne do opłacenia on-line za pomocą przelewów tradycyjnych lub za pomocą wygenerowanego linku do płatności w serwisie Przelewy24, dzięki czemu Użytkownik może skorzystać z płatności ratalnej. Płatność ratalna polega na możliwości realizacji płatności w ratach ustalonych przy zawieraniu umowy na skorzystanie z Usługi za pośrednictwem serwisu internetowego.
 3. Usługa uznana zostanie za opłaconą w chwili wpływu pełnej kwoty wynagrodzenia za Usługę na rachunek Spółki.
 4. Spółka umożliwia Użytkownikom zawieranie umowy na wykonanie usług medycznych oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem serwisu internetowego, przy czym za pośrednictwem serwisu internetowego możliwe jest jedynie zawieranie umów na wykonanie tych usług, które są w serwisie wskazane jako usługi dostępne w momencie składania zamówienia („Usługi„).
 5. Wszelkie informacje dotyczące Usług, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte w treści serwisu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

III Warunki zawierania umowy na wykonanie Usługi

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów na wykonanie Usługi odbywa się za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcjonalności serwisu internetowego.
 2. Złożenie zamówienia Usługi wymaga podania przez Użytkownika:
  • imienia i nazwiska,
  • adresu (ulica, miasto, kod pocztowy),
  • adresu email,
  • NIP (opcjonalnie)
  • numeru telefonu kontaktowego,
  • imienia, nazwiska, PESELU, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego osoby, która będzie konsumowała daną Usługę
 3. Użytkownik składając zamówienie wybiera rodzaj Usługi oraz ilość.
 4. W przypadku niektórych Usług wymagane może być dokonanie rejestracji telefonicznej pod podanym w serwisie internetowym numerem telefonu, podczas której ustalona zostanie lokalizacja wykonania Usługi.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego Użytkownik otrzymuje informację zwrotną za pośrednictwem poczty e-mail. Zamówienia wymagające rejestracji telefonicznej potwierdzane będą najpierw telefonicznie potem mailowo.
 6. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu e-mail. Korespondencja pomiędzy Użytkownikiem a Spółką odbywać się będzie przy użyciu podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
 7. Za moment zawarcia umowy pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, przyjmuje się dzień spełnienia łącznie poniższych warunków:
  • przy zamówieniach Usługi z płatnością na miejscu, bezpośrednio przed wykonaniem Usługi:
   1. złożenie zamówienia na Usługę, zgodnie z pkt 2 i 3 powyżej,
   2. potwierdzenie przyjęcia zamówienia wiadomością e-mail wysłaną przez Spółkę na adres Użytkownika podany w profilu Użytkownika.
  • przy zamówienia Usługi z wcześniejszą formą płatności:
   1. złożenie zamówienia na Usługę zgodnie z pkt 2 i 3 powyżej,
   2. potwierdzenie przyjęcia zamówienia wiadomością e-mail wysłaną przez Spółkę na adres Użytkownika podany przez Użytkownika lub podczas rozmowy telefonicznej z Użytkownikiem.
   3. opłacenie, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą skorzystania z Usługi, zamówienia rozumiane, jako zaksięgowanie środków na rachunku Spółki lub otrzymanie przez Spółkę potwierdzenia o pozytywnym zakończeniu transakcji w przypadku Elektronicznych Systemów Transakcyjnych, z tym zastrzeżeniem że:
 8. Zamówienia nieopłacone w ciągu 2 dni, liczonych od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia rozumianego, jako wybór Usługi zostaną automatycznie anulowane, chyba że Użytkownik wybrał dostępną formę płatności w ratach – wówczas Spółka ma prawo do anulowania każdego zamówienie, co do którego Użytkownik opóźnia się z wniesieniem raty o 2 dni lub więcej. Za zamówienie opłacone uważa się zamówienie odnośnie, którego cena za Usługę lub Usługi wpłynęła w całości na rachunek Spółki.
 9. Przekazanie płatności z tytułu nabycie Usługi jest możliwe wyłącznie za pomocą form płatności dostępnych w serwisie internetowym w chwili składania zamówienia.
 10. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068
 11. W celu otrzymania faktury VAT za zakupiony w Spółce Usługi, Użytkownik powinien wypełnić dostępny w serwisie internetowym formularz z danymi podmiotu niezbędnymi do wystawienia faktury. Użytkownik wyraża na otrzymanie faktury VAT drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail

IV Warunki realizacji Usługi

 1. Jeżeli w opisie danej Usługi lub podczas jej potwierdzania mailowego lub telefonicznego Użytkownik zostanie poinformowany o szczególnym sposobie przygotowania się do określonej Usługi, warunkiem wykonania Usługi jest odpowiednie przygotowanie się przez Użytkownika. Informacje o przygotowaniu do badań lub zabiegów można znaleźć pod adresem strony internetowej: http://www.1dayclinic.pl/dla-pacjenta/. Brak przygotowania się do Usługi przez Użytkownika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi
 2. Usługi zakupione za pośrednictwem serwisu internetowego realizowane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Brak stawiennictwa Użytkownika w miejscu i terminie świadczenia zakupionej Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi. Nadto Spółka może obciążyć Użytkownika kosztami poniesionymi z winy Użytkownika w związku z nie dojściem Usługi do skutku.
 4. Jeżeli przy zawieraniu umowy na wykonanie danej Usługi lub później Użytkownik został poinformowany, że może z niej skorzystać w określonym terminie, to brak stawiennictwa Użytkownika w najpóźniejszym wskazanym terminie świadczenia zakupionej Usługi z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik, zwalnia Spółkę z obowiązku świadczenia Usługi i nie uprawnia Użytkownika do żądania zwrotu kwoty wpłaconej tytułem Usługi.
 5. W szczególnych przypadkach Spółka może skontaktować się z Użytkownikiem celem przełożenia terminu lub miejsca świadczenia Usługi. Zmiana taka wymaga każdorazowo zgody Użytkownika. W przypadku braku zgody, Spółka zwraca Użytkownikowi zapłacone za Usługę wynagrodzenie.

V Ceny Usług

 1. Wszystkie ceny Usług podawane są w złotych polskich i są cenami brutto z tym, że Spółka informuje, iż jeżeli wykonywana usługa służy ściśle celom zdrowotnym (takim jak ratowanie, poprawa, zachowanie zdrowia) i jako taka jest usługą medyczną zwolnioną z podatku VAT.
 2. Cena podana w serwisie internetowym przy każdej Usłudze jest wiążąca dla Stron w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego, wprowadzania nowych Usług do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.
 4. Użytkownik może opłacać wynagrodzenie za Usługę za pośrednictwem serwisu internetowego korzystając z narzędzi udostępnionych w serwisie internetowym, zgodnie z regulaminami dostawców tych narzędzi.

VI Prawo odstąpienia od umowy

 1. Z uwagi na wyłączenie zawarte w treści art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy przewidziane przepisami w/w ustawy.

VII Reklamacje

 1. Składanie reklamacji odbywa się drogą:
 2. Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Spółka zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów dotyczących zrealizowanego zamówienia.
 4. Spółka rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.

VIII Zastrzeżenia

 1. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dystrybucji Usług za pośrednictwem serwisu internetowego celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względu na ich czasową niedostępność. Powyższe zastrzeżenie nie ma wpływu na Usługi, co do których umowa z Użytkownikiem została już zawarta.

IX Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników oraz osób, które daną usługę będą konsumowały, podawane podczas rejestracji w serwisie internetowym, podczas zawierania umowy na świadczenie Usług oraz przy kontaktowaniu się z Użytkownikiem są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji Usług (w tym w celu ewentualnego nawiązania kontaktu z Użytkownikiem) oraz umożliwienia korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego, rozpatrzenia reklamacji, ochrony przed roszczeniami Użytkownika oraz dla wykonania obowiązków podatkowych i innych przewidzianych przepisami prawa.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o prawach właściciela danych osobowych wymagana przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO) znajdują się w polityce prywatności znajdującej się pod tym linkiem
 3. Spółka przetwarza dane osobowe osoby, która daną usługę będzie konsumowała (osoba zarejestrowana), innej niż Użytkownik, na podstawie przepisów prawa wymagających od Spółki umożliwienia rejestracji świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w szczególności na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

X Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika.
 2. Niezależnie od wszelkich innych postanowień niniejszego Regulaminu, zabronione dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wedle wiedzy Spółki nie istnieją żadne szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z serwisu internetowego.
 4. Minimalne wymagania techniczne konieczne do korzystania z serwisu internetowego to: komputer PC, system operacyjny co najmniej Windows XP, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox co najmniej w wersji 40.
 5. Spółka może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Spółki, a także zmianami w strukturze lub w treści serwisu Sklepu Internetowego lub oferty Spółki. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach serwisu internetowego i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach serwisu internetowego, z powiadomieniem o treści zmian.
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację zawartych umów.
 7. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby będącej właścicielem danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
 8. Żądanie, o którym mowa w ust. 7 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Spółki. Spółka bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Spółka ewentualnie powierzyła przetwarzanie danych osobowych.